Warunki korzystania
Warunki korzystania

1. Umowa użytkownika

1.1. Niniejsza umowa użytkownika (zwana dalej Umową) stanowi ofertę warunków korzystania ze strony internetowej https://feetglide.com/ (dalej – Strona) przez Administratora strony i osobę fizyczną (zwaną dalej Użytkownikiem) oraz reguluje warunki przekazywania przez Użytkownika informacji do korzystania ze Strony.

1.2. Użytkownikiem Strony jest każda osoba fizyczna, która kiedykolwiek uzyskała dostęp do Strony, osiągnęła wiek, w którym może zaakceptować niniejszą Umowę.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Umową przed złożeniem zamówienia na Stronie. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na Stronie oznacza pełne i bezwarunkowe zaakceptowanie niniejszej Umowy. W przypadku niezgody na warunki Umowy, korzystanie ze Strony przez Użytkownika musi zostać natychmiast przerwane.

1.4. Niniejsza Umowa może być zmieniana i/lub uzupełniana przez Administratora Strony jednostronnie, bez specjalnego powiadomienia. Niniejsze zasady są otwartym i publicznie dostępnym dokumentem.

1.5. Umowa przewiduje wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora Strony w następujących punktach:

  • Zasady korzystania ze Strony
  • Polityka prywatności
  • Ograniczenie odpowiedzialności Administratora Strony
  • Zasady obowiązywania Umowy

2. Zasady korzystania ze Strony

2.1. Strona pozwala na przeglądanie i pobieranie informacji ze Strony wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Zabrania się modyfikowania materiałów ze Strony, ich dystrybucji do celów publicznych lub komercyjnych. Wszelkie użycie informacji na innych stronach internetowych lub w sieciach komputerowych jest zabronione.

2.2. Składając zamówienia, zgadzasz się podać prawdziwe i dokładne informacje o sobie i swoich danych kontaktowych.

2.3. Możesz kontaktować się z nami w sprawach pytań, reklamacji, sugestii dotyczących poprawy działania lub w innych sprawach. Jesteś odpowiedzialny za to, aby zgłoszenie nie było nielegalne, groźne, naruszające prawa autorskie, dyskryminujące, obraźliwe lub w inny sposób naruszające obowiązujące prawo.

3. Prawa i obowiązki Administratora Strony

3.1. Administrator Strony ma prawo:

3.1.1. Otrzymywać od Użytkownika informacje niezbędne do korzystania ze Strony.

3.1.2. Zamieszczać, modyfikować i usuwać wszelkie informacje na Stronie.

3.1.3. Publikować wszelkie materiały i opinie stworzone przez Użytkownika w trakcie świadczenia Usług, bez żadnych ograniczeń lub rekompensaty na rzecz Użytkownika.

3.2. Administrator Strony zobowiązuje się:

3.2.1. Umożliwić Użytkownikowi dostęp do Strony zgodnie z niniejszą Umową.

3.2.2. Informować Użytkownika o zasadach i wymaganiach korzystania ze Strony.

4. Prawa i obowiązki Użytkownika

4.1. Użytkownik ma prawo:

4.1.1. Uzyskać dostęp do Strony zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

4.1.2. Otrzymywać dodatkowe informacje na temat działania Strony.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się:

4.2.1. Używać informacji uzyskanych na Stronie w sposób zgodny z prawem.

4.2.2. Powstrzymać się od działań, które:

  • Mogą utrudniać innym Użytkownikom korzystanie ze Strony;
  • Mogą prowadzić do nieprawidłowego działania Strony lub urządzeń innych Użytkowników;
  • Naruszają porządek publiczny, w tym obrażają innych Użytkowników Strony, używają wulgaryzmów;
  • Ubliżają honorowi, godności, reputacji Administratora Strony, Wykonawców, innych Użytkowników, w tym poprzez publikowanie informacji w Internecie, w prasie, w mailingu lub w inny sposób, który ma charakter publiczny.

5. Akceptacja Umowy

5.1. Akceptacja niniejszej Umowy jest równoznaczna z własnoręcznym podpisem Użytkownika na niniejszej Umowie i oznacza pełną i bezwarunkową zgodę Użytkownika na wszystkie warunki niniejszej Umowy. Nieznajomość warunków niniejszej Umowy nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za jej nieprzestrzeganie.

5.2. Akceptacja niniejszej Umowy obejmuje, ale nie wyłącznie:

5.2.1. Faktyczne korzystanie ze Strony przez Użytkownika, i/lub;

5.2.2. Przesłanie przez Użytkownika swoich danych kontaktowych w formie wniosku o świadczenie Usług, i/lub;

5.2.3. Dokonanie przez Użytkownika pełnej lub częściowej płatności na rzecz Wykonawcy za zamówienie;

5.2.4. Wszelkie inne formy interakcji Użytkownika ze Stroną.

6. Prawo do odstąpienia od zamówienia i zwrotu środków

6.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej transakcji na Stronie i zażądać zwrotu środków. Szczegółowe warunki zwrotu środków są dostępne w sekcji Zwrot towaru.

7. Dane osobowe Użytkownika

7.1. Administrator Strony szanuje i dba o poufność informacji każdej osoby odwiedzającej tę stronę. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie określonych informacji o Użytkowniku zgodnie z polityką Administratora Strony w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę, że Administrator Strony może zbierać, wykorzystywać, przekazywać i przetwarzać informacje związane z przetwarzaniem zamówień Użytkownika w celu świadczenia odpowiednich usług.

7.2. Administrator Strony zobowiązuje się do zbierania tylko tych danych osobowych, które Użytkownik przekazuje dobrowolnie, gdy są one potrzebne do świadczenia usług.

7.3. Administrator Strony zbiera zarówno podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres i adres e-mail, jak i wtórne (techniczne) dane – pliki cookies, informacje o połączeniach i informacje systemowe.

7.4. Użytkownik zgadza się, że poufność przekazywanych przez Internet danych nie jest gwarantowana w przypadku, gdy dostęp do tych danych uzyskały osoby trzecie spoza zakresu technicznych środków komunikacji podlegających Administratorowi Strony. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane takim dostępem.

7.5. Administrator Strony może wykorzystywać wszelkie informacje zebrane za pośrednictwem Strony w celu poprawy treści strony, jej udoskonalania, przekazywania informacji Użytkownikowi (na żądanie), do celów marketingowych lub badawczych, a także do innych celów nieprzekraczających postanowień obowiązującego prawa.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Polityka prywatności.

8. Ograniczenie odpowiedzialności Administratora Strony

8.1. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, literówki i nieścisłości, które mogą być zawarte w materiałach zamieszczonych na tej Stronie. Administrator Strony dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i wiarygodność informacji zamieszczonych na Stronie. Wszystkie informacje i materiały są dostarczane w stanie „jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno jawnych, jak i domniemanych.

8.2. Informacje na Stronie są stale aktualizowane i w każdej chwili mogą stać się nieaktualne. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie nieaktualnych informacji ze Strony oraz za niemożność Użytkownika uzyskania aktualizacji przechowywanych na Strony, jak również za niemożność otrzymania przez Użytkownika aktualizacji informacji przechowywanych na Stronie.

8.3. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia i opinie odwiedzających stronę, pozostawione jako komentarze lub odpowiedzi. Opinia Administracji Strony może nie pokrywać się z opinią i stanowiskiem autorów recenzji i komentarzy. Jednocześnie Administracja Strony podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zapobiec publikacji wiadomości naruszających obowiązujące prawo lub moralność.

8.4. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za możliwe nielegalne działania Użytkownika wobec osób trzecich ani osób trzecich wobec Użytkownika.

8.5. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia Użytkownika dokonane lub opublikowane na Stronie.

8.6. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty lub wydatki (rzeczywiste lub możliwe), powstałe w związku z tą Stroną, jej użytkowaniem lub niemożnością użytkowania.

8.7. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, niedokładne lub błędne podanie danych przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

8.8. W przypadku problemów związanych z korzystaniem ze Strony, niezgodności z określonymi sekcjami Umowy Użytkownika, otrzymania nieprecyzyjnych informacji od osób trzecich, informacji o obraźliwym charakterze lub innych niedopuszczalnych informacji, prosimy o kontakt z Administracją Strony, abyśmy mogli przeanalizować i wyeliminować odpowiednie wady, ograniczyć i zapobiec otrzymywaniu niepożądanych informacji na Stronie, a także, jeśli to konieczne, ograniczyć lub zakończyć obowiązek świadczenia usług przez Administrację Strony każdemu Użytkownikowi i klientowi, który celowo narusza postanowienia Umowy i funkcjonowanie Strony.

8.9. W powyższych celach Administracja Strony zastrzega sobie prawo do usunięcia informacji zamieszczonych na Stronie oraz podjęcia technicznych i prawnych działań w celu zakończenia dostępu do Strony przez Użytkowników, którzy według oceny Administracji Strony stwarzają problemy w korzystaniu ze Strony przez innych Użytkowników lub naruszają wymagania Umowy.

9. Procedura Umowy

9.1. Niniejsza Umowa jest kontraktem. Administracja Strony zastrzega sobie prawo do zmiany tej Umowy oraz zawarcia nowej. Takie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie. Korzystanie przez Użytkownika z materiałów strony po zmianie Umowy automatycznie oznacza ich akceptację.

9.2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą pierwszej wizyty Użytkownika na Stronie i obowiązuje między Użytkownikiem a Firmą przez cały okres korzystania przez Użytkownika ze Strony.

9.3. Strona podlega prawom własności intelektualnej Administracji Strony. Wszystkie wyłączne prawa autorskie do strony należą do Administracji Strony. Korzystanie ze strony przez Użytkowników jest możliwe wyłącznie w ramach Umowy oraz przepisów o prawach własności intelektualnej.

9.4. Wszystkie znaki towarowe i nazwy wymienione w materiałach na tej Stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

9.5. Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować żadnych części Strony, chyba że takie zezwolenie zostało udzielone Użytkownikowi przez Administrację Strony.

9.6. Niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem Ukrainy. Kwestie nieuregulowane Umową podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.